Top
Få nyheter og inspirasjon tilsendt på e-post.

Betingelser

 1. Utleier er Blomstervegg Elisabeth Ånnegård org. nr 823 245 262.
 2. Avtale om utleie inngås gjennom godkjent signert leiekontrakt mellom partene eller bekreftet leieforespørsel via vår nettside www.flowerwall.no
 3. Ved kontraktinngåelse betales leien til kontonr. 9722.30.27737 Sbanken. Faktura sendes per epost.
 4. Leietiden beregnes fra den dag avtalt utstyr leveres, eller hentes av kunden, og frem til utstyret er tilbakelevert til oss.
 5. Ved avbestilling tidligere enn 14 dager før leveringsdato, betales 1/2 av leiebeløpet.  Ved avbestilling senere en 14 dager før leveringsdato, vil kunde bli fakturert for hele ordren. Avbestilling skal skje skriftlig pr. sms eller e-post.
 6. Leietaker er ansvarlig for utstyret i leieperioden som er avtalt. Dette gjelder alt fra korrekt bruk, oppbevaring, transport, tyveri o.l.
 7. Beskadiget eller bortkommet materiell belastes leietager etter dagens veil. utsalgspriser. Blomstervegg Elisabeth Ånnegård kan i tillegg belaste leier for de tapte leieinntekter utleier har inntil nytt utstyr er fremskaffet.
 8. Blomstervegg Elisabeth Ånnegård forbeholder seg retten til å fakturere for merarbeid hvis utstyret ikke leveres tilbake i avtalt stand eller til avtalt tid.
 9. Reklamasjon på mangler og lignende på utstyret, skal skje ved levering/montering.
 10. Fremleie eller utlån av utstyr til 3. person er ikke tillatt.
 11. Betaling for ubenyttet utstyr refunderes ikke.
 12. Det er ikke tillatt og benytte stifter, spiker e.l. som festemiddel på noe utstyr. Bruk strips som følger med for montering.
 13. Dersom leietager misligholder sine forpliktelser, eller medvirker til at utleier blir skadelidende, har Blomstervegg Elisabeth Ånnegård rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning. Utleier har i slikt tilfelle adgang til å hente leieobjektet, uten forbehold ansvar eller de tap  leietager måtte bli forvoldt.
 14. Den som ved signatur tegner leieavtale uten fullmakt, er ansvarlig ovenfor Blomstervegg Elisabeth Ånnegård for denne avtales vilkår og leiebeløp.
 15. Ved tvist mellom partene, vedtas Follo Tingrett som rette verneting.
 16. Leietaker kan ikke stille utleier ansvarlig dersom levering blir forhindret av force majeure. En part fritas for sine forpliktelser dersom han kan bevise at han har blitt forhindret av force majeure. Som force majeure regnes streiker og lockout, naturkatastrofer, krig og krigslignende situasjoner og lignende hindringer som er utenfor partenes kontroll og som man ikke med rimelighet burde ha forutsett da avtalen ble inngått.

Utleie til alle anledninger